Tag
Dây cổ ngọc Dzi 9 mắt

Dây cổ Ngọc Dzi 9 mắt

một tháng trước

Ngọc Dzi 9 mắt mang ý nghĩa sức khoẻ, của cải và may mắn "trường tồn", đồng thời kích thích tăng trưởng lòng từ bi, tích luỹ công đức, thoát khổ đau và tìm thấy hạnh phúc.